Partners in the fight against fraud

The Fraud Film Festival owes its very existence to the invaluable support of our partners. Their significant contributions, extensive networks, and financial investments are the lifeblood of our festival, ensuring its continued success and growth.

PwC
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
"PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. De missie van het Fraude Film Festival sluit daar perfect bij aan: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude. Ons partnerschap voelt dan ook als een vanzelfsprekendheid. PwC helpt u graag bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude. Door onze financiële, administratieve, juridische en technologische kennis te combineren met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties kunnen wij u goed helpen, van bewustwording van kritieke bedrijfsprocessen tot succesvolle implementatie van verbetervoorstellen."
FFF favicon
abn-amro
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
“Fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit zijn maatschappelijke fenomenen. Ze moeten onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Het is belangrijk dat alle partijen in de maatschappij hun rol pakken en criminaliteitsbestrijding niet alleen zien als een taak van de overheid. Door middel van intensieve publiek-private samenwerking op dit terrein kunnen we Nederland samen naar een hoger niveau van veiligheid en integriteit brengen. Dit is voor ABN AMRO de reden om het Fraude Film Festival te ondersteunen.”
FFF favicon
Fiod
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

“Om fraude zo effectief mogelijk te bestrijden werkt de FIOD intensief samen met publiek-private (keten)partners. Samenwerken en kennisdelen zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak van fraude. De FIOD  werkt aan het bestrijden van fiscale, financieel-economische criminaliteit en in het bijzonder de financiële component daarvan. 

De maatschappelijke impact van fraude is erg groot en daarom ondersteunt  de FIOD dit Fraude Film Festival van harte. 

Het maken van een statement tegen fraude is een goede stap op weg naar nog betere samenwerking!”


FFF favicon
riskshield-by-inform
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"INFORM is gespecialiseerd in het detecteren en voorkomen van fraude in het digitale betalingsverkeer en bij verzekeringsclaims door gebruik te maken van slimme technologie, machine learning en fraude expertise. Met RiskShield bieden wij een unieke combinatie van innovatie, betrouwbaarheid en doelgerichte oplossingen voor het analyseren van risicogedrag voor rim 70 financiële instellingen in Europa. Sinds 2009 werkt INFORM nauw samen met Nederlandse banken, transactieverwerkers en verzekeraars aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het Fraude Film Festival biedt ons een bizondere kans om deze succesvolle samenwerking verder te ontwikkelen."

FFF favicon
Fortress
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
“We zien dat veel verschillende bedrijven en organisaties samen bezig zijn  om vanuit diverse specialisatiegebieden en bloedgroepen fraude te bestrijden. Publiek-private samenwerking en een multidisciplinaire aanpak geeft de grootste kans op een gestructureerde bestrijding van de fraude. Partijen moeten elkaar leren kennen en op een creatieve en innovatieve manier naar de meest  efficiënte aanpak kijken. We willen daarom een evenement organiseren dat  de fraudebestrijding professionals bij elkaar brengt om letterlijk op een andere manier naar fraude te kijken en nieuwe inzichten te bieden. Dat was voor ons  de reden om het idee van het Fraude Film Festival ook daadwerkelijk op te pakken en met de onmisbare hulp van alle partners uit te gaan voeren.”
FFF favicon
VGZ
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Fraude zet de solidariteit en betaalbaarheid van ons zorgstelsel onder druk. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar en schaadt de reputatie van zorgverzekeraars. Fraude leidt tot een hogere zorgpremie, ondermijnt het publieke vertrouwen en heeft een grote impact op de levens van - veelal kwetsbare - mensen. 

 

VGZ wil fraude met zorggeld niet alleen opsporen en achteraf onderzoeken, maar ook zoveel mogelijk voorkomen. VGZ besteedt daarom meer en meer aandacht aan bewustwording en preventie van zorgfraude. VGZ werkt bij de aanpak van zorgfraude samen met andere zorgverzekeraars en ketenpartners.

FFF favicon
Het OM
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

“Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken.

Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten.

Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van de rechter; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het OM geen ministerie.”

FFF favicon
iszw-2022
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"Fraude, het lijkt niet te bestrijden. Er kan zelfs een Fraude Film Festival aan gewijd worden. Toch blijven we intensief proberen fraude te bestrijden. Als Bijzondere Opsporingsdienst komen we in actie als er een vermoeden bestaat van misbruik van mensen, regels of voorzieningen. Dat varieert ontzettend, denk bijvoorbeeld aan WW-fraude, Inburgeringsfraude, NOW-fraude en arbeidsuitbuiting. Maar ook onderzoek naar internationale financiële constructies om er zelf alleen maar beter van te worden. Of fraude met Persoonsgebonden budgetten, subsidies en zorgdeclaraties. Tijdens het filmfestival willen we u graag meenemen in deze complexe wereld van zorgfraude : “hoe kunnen wij dit veelkoppig monster bestrijden en voorkomen dat geld bestemd voor de zorg in de verkeerde zakken terecht komt.”

FFF favicon
Rabobank
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
“De Rabobank streeft ernaar om met zoveel mogelijk relevante partners fraude tegen te gaan en te voorkomen en ziet dit filmfestival als een van de middelen om dit te realiseren.”
FFF favicon
IL en T
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Dit doet zij voor de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op die risico’s die deze doelen bedreigen. De prioriteiten in de strafrechtelijke opsporing liggen bij de thema’s afval, bodem, gevaarlijke stoffen, woningcorporaties en transport. De thema’s worden mede bepaald op basis van een ILT- brede risicoanalyse. De ILT werkt op basis van een gecombineerde aanpak vanuit o.a. bestuursrecht, strafrecht en civiel recht. Hiermee wil zij maatschappelijk ongewenste en criminele verdienmodellen beëindigen. Dit betreft vaak ondermijnende georganiseerde criminaliteit met internationale (financiële) constructies en handelsstromen."

FFF favicon
BDO
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
"BDO zet zich in om fraude en criminaliteit tegen te gaan, door te helpen bij het voorkomen en onderzoeken ervan. Onze partnerschap met het Film Fraude Festival voelt als iets vanzelfsprekends. Het is belangrijk dat iedere organisatie zijn of haar rol pakt om bestrijding tegen te gaan. BDO weet vraagstukken op een praktische en pragmatische wijze aan te pakken met gebruikmaking van innovatie technieken."
FFF favicon
Forcyd-2022-payoff
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
"Forcyd brengt de kennis, expertise en technologie samen voor ondersteuning bij alle denkbare fraude onderzoeken. Met ons team van ervaren onderzoekers, technisch specialisten en juristen staan wij bedrijven, organisaties en hun advocaten bij in complexe informatie en digitaal bewijs gerelateerde vraagstukken. Als een van de weinige RelativityOne partners in Europa helpen wij organisaties grote hoeveelheden informatie in een “high-assurance” proces van bewijswaarde te voorzien, zowel reactief als preventief. Het Fraude Film Festival draagt voor ons bij aan een breder maatschappelijk begrip van fraude en hoe techniek daarin een verschil kan maken, of juist niet."
FFF favicon
grant-thornton
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

“Fraude, smeergeldzaken, witwassen, belangenverstrengeling of andere integriteitsinbreuken zijn reële risico’s voor ondernemingen en organisaties en kan leiden tot grote nadelige financiële gevolgen en reputatieschade. Grant Thornton Forensic & Integrity Services ondersteunt ondernemingen en organisaties in het nemen van de juiste stappen door het doen van onderzoek naar vermoedens van fraude en onregelmatigheden en adviseert preventief in het kader van frauderisicobeheersing. Het Fraude Film Festival draagt al jaren bij aan kennisdeling en bewustwording ten aanzien van fraude en fraudebestrijding. Wij voelen ons als partner dan ook sterk verbonden met het festival.”

FFF favicon
Volksbank
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"Bijdragen aan een gezonde en integere financiële sector binnen onze strategie van gedeelde waarden, waarin klanten met een gerust hart hun bankzaken kunnen doen, dat is waar de Volksbank elke dag hard aan werkt. Maar fraudebestrijding lukt niet alleen; daar is samenwerking en awareness voor nodig. Het Fraude Film Festival is een hier een heel mooi voorbeeld van. Daarom is de Volksbank partner van het Fraude Film Festival."

FFF favicon
pels-rijcken
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"Dit jaar is Pels Rijcken wederom partner van het Fraude Film Festival. Als advocatenkantoor staan wij middenin de maatschappij. Onze bestuurlijke, politieke antenne onderscheidt ons binnen de wereld van de advocatuur. We begrijpen hoe het is om te werken met complexe (en soms tegengestelde) belangen. Dat de waarheid nooit ééndimensionaal is. En dat een onafhankelijke juridische blik het verschil maakt. Wij staan cliënten bij uit zowel de publieke als de private sector die te maken hebben met de aanpak van fraude en ondermijning. In het recente verleden zijn wij helaas zelf onderwerp in een fraudezaak geworden en hebben wij aan den lijve ondervonden wat de gevolgen hiervan zijn. Inmiddels hebben wij maatregelen genomen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. Mede door onze ervaring zien wij toegevoegde waarde in de samenwerking van deskundigen vanuit verschillende branches en disciplines om complexe fraudeproblemen te bestrijden en zo met elkaar de bewustwording rondom de impact van fraude te vergroten. Daarom is Pels Rijcken partner van het Fraude Film Festival."

FFF favicon
Ordina
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"Als businesspartner, die voorsprong realiseert vanuit technologie en marktkennis, biedt Ordina haar klanten slimme en innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van strategie, organisatie en digitalisering. Digitalisering helpt organisaties om relevant en wendbaar te blijven; hierdoor kunnen onze klanten sneller anticiperen op veranderingen in de markt. Vanuit de Ordina practice Financial Economic Crime leveren we diensten om financieel economische criminaliteit te herkennen en tegen te gaan. Dat doen we door technologie, businessuitdagingen en mensen slim met elkaar te verbinden. Het Fraude Filmfestival biedt een geweldig platform om deze verbinding te versterken. Ordina, Ahead of Change."

FFF favicon
belastingdienst
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"Naast het heffen, innen en controleren van belastingen is het bestrijden van fraude een van de wettelijke taken van de Belastingdienst. Daarmee beschermen we de financiële basis van onze publieke voorzieningen. En zorgen we voor een financieel gezond Nederland. We werken steeds meer samen met ketenpartners om fraude en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Om aandacht te vragen voor fraude en de bestrijding van belastingfraude in het bijzonder ondersteunt de Belastingdienst het Fraude Film Festival."

FFF favicon
Seveso
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"In Nederland zijn 6 Seveso-omgevingsdiensten verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die een potentieel hoog veiligheidsrisico hebben. Denk aan Chemours of Shell. Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving uit de Omgevingswet. Deze taken voeren wij uit om samen te werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Dit gebeurt samen met andere instanties op het gebied van toezicht zoals ISZW, de veiligheidsregio’s, waterkwaliteits-beheerders, IL en T, het OM en het Staatstoezicht op de Mijnen. Sinds 1 januari 2014 is aan dit samenwerkingsprogramma de naam Seveso+ verbonden."

FFF favicon
ING
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"Fraude is een maatschappelijk probleem wat voor veel emotionele en financiële schade zorgt bij slachtoffers. ING werkt samen met diverse partijen binnen en buiten de financiële sector om fraude te bestrijden. Het Fraude Film Festival draagt bij aan het maatschappelijk bewustzijn over de impact van fraude. Het laat zien dat fraude zich tegenwoordig grotendeels afspeelt buiten het zicht van de banken en dat samenwerking met andere partijen voor de bestrijding ervan dus essentieel is."

FFF favicon
fff-10th-year-logo
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
FFF favicon